Vedtekter for NorgesPatriotene

.

 • 1 – Navn

Organisasjonens navn er NorgesPatriotene, forkortet til NP.

 • 2 – Formål og virkemidler

Organisasjonens formål er å stoppe den ikke-vestlige innvandringen til Norge, sørge for at alle Muslimske innbyggere blir sendt hjem, og at Norge igjen blir et trygt land med gode, norske tradisjoner og lover. Islam, som ikke er en religion men en politisk ideologi, samsvarer ikke med de lover, regler og tradisjoner vi oppfatter som “norske”. Derfor bør Muslimer heller finne seg et annet land de kan bosette seg i.

Formålet søkes oppnådd ved å samle Norge bak et parti som vil gjennomføre dette. Samtidig vil vi spre informasjon om hva Islam er, hvilke konsekvenser den islamske innvandringen vil få, og hvorfor dette må gjøres umiddelbart slik at vi unngår at vi blir en minoritet i eget land.

Vi i NP ønsker å samarbeide med alle politiske og ikke-politiske partier og organisasjoner som har samme syn som oss.

 • 3 – Ideologi

NP er et demokratisk politisk parti som ønsker å bevare den norske staten. “Norge for Nordmenn” er vårt slagord, og alle medlemmer er velkomne så lenge de deler samme syn som oss, og ikke er muslimske eller ikke-vestlige innvandrere. Vårt hovedmål er å beholde Norge som et kristent land, og gjøre Norge trygt igjen og fri for ikke-vestlige innvandrere.

 • 4A – Medlemmer

Enhver som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer, kan opptas som medlem.

NP er en ikke-voldelig organisasjon. Hos oss er alle velkommen, bortsett fra Muslimer og andre ikke-vestlige innvandrere.

 • 4B – Fylkeslag

NP ønsker at organisasjonen skal være aktiv lokalt. Lokal aktivitet organiseres av en kontaktperson, eller et fylkesstyre, som velges av lokalforeningen. Lokale tiltak kan søke om tilskuddsmidler fra hovedstyret en gang i året. Maksbeløp er Kr. 10000. Fylkes- og lokallag kan holde arrangementer og gjøre tiltak selv for å samle inn penger. Dette må dog godkjennes av hovedstyret først.

 • 5 – Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke betaler kontigent innen forfallsdato vil få en påminnelse. Blir denne påminnelsen ikke betalt, blir medlemmet strøket fra medlemslisten. Medlemmet må da ta kontakt med fylkesleder.

 • 6 – Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år, senest ved utgangen av april måned. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret to uker i forveien. Styret innkaller til årsmøteforhandlinger med minst tre ukers varsel. Sakspapirene bør sendes medlemmene på forhånd.

Alle medlemmer som har betalt kontingent rettidig og senest to uker før årsmøtet, har stemmerett. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal velge ordstyrer.

Forslag som ikke er oppført på sakslisten, kan ikke realitetsbehandles med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

 • 7 – Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

– Behandle foreningens årsmelding

– Behandle organisasjonens regnskap i revidert stand

– Fastsette kontingent

– Behandle innkomne forslag

Årsmøtet skal velge:

– Leder

– Nestleder

– Kasserer

– Sekretær

– To styremedlem

– To varamedlemmer

– Revisor

– Valgkomité

 • 8 – Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak er gyldig ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Dersom ikke annet er bestemt, er valg av tillitspersoner skriftlig dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

 • 9 – Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall.

 • 10 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene, krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte.

 • 11 – Organisasjonspraksis

Generelt ledes NP i samsvar med skrevne og uskrevne regler for vanlig organisasjonspraksis.